پایگاه خبری شاینا |shaina

تلاش بيهوده براي مقابله با جبهه رسانه اي انقلاب اسلامي

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۲:۰۳

نمايندگان مجلس و كارشناسان بين الملل به تحريم دكتر عسكري از سوي وزارت خزانه داري آمريكا واكنش نشان دادند.

به گزارش شاینا به نقل از روابط عمومي رسانه ملي،پس از خروج يك طرفه آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاي شديد اقتصادي و سياسي عليه كشورمان، برخي از شخصيت هاي سياسي و نظامي از جمله دكتر علي عســكري رئيس رسانه ملي در ليست تحريم هاي جديد وزارت خزانــه داري آمريكا قرار گرفتند.بر همين اساس رئيس رسانه ملي با صدور بيانيه شديداللحني به اين گستاخي جديد آمريكا واكنش نشــان داد و تاكيد كرد كه تحريم او از ســوي وزارت خزانه داري آمريكا، نشــانه اي ديگر از شواهد افول و فروپاشي آمريكاست.  در پي انتشار ين بيانيه ،برخي از نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه و كارشناسان مسائل بين الملل، تحريم رئيس رسانه ملي آن هم تنها چنــد روز پس از خروج آمريكا از برجــام را با هدف مقابله با جبهه رســانه اي انقلاب اســلامي و پيروزي هاي جبهه مقاومت در منطقه غرب آسيا عنوان كردند و خواستار تمركز بيش تر رسانه ملي بر روي شبكه هاي برون مرزي به منظور آگاه سازي جوانان و مردم كشورهاي منطقه و جهان براي مقابله با خوي استكباري آمريكا شدند.

بغض و کینه آمریکا از فعالیت های رسانه ملی

سیداحسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تحریم دکتر عســکری از سوی وزارت خزانــه داری آمریکا ناشــی از اثرگذاری صداوســیما در عرصه های مهم جهانی و منطقه ای اســت. تحریم دکتر عســکری نشــان دهنده بغض و کینه آمریکایی هاست و آن ها هر کسی را که خلاف مصالح و منافع ایالات متحده در دنیا حرکت کند و یا فعالیت برجسته ای داشته باشد را بلافاصله تحریم می کنند. رسانه های برون مرزی صداوســیما از جمله «پرس تی وی» و «العالم» در ســطح منطقه و جهان فعالیت های اثرگذاری در راســتای بیداری اسلامی و همچنین مبارزه با سلطه طلبی آمریکا انجام می دهند و بر همین اساس آمریکایی ها در نخستین گام سال گذشته فعالیت های فنی رســانه ملی و شبکه های برون مرزی را تحریم کردند و امروز نیز با تحریم رئیس سازمان صداوسیما اوج دشمنی خود با رسانه ملی را به اثبات رساندند.

ترس و واهمه آمریکا از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران

فواد ایزدی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا آمریکایی هاا ز مقام های جمهوریا سلامی ایران ترس و واهمه دارند و همیشه به دنبال بهانه ای برای تحریم این افراد هستند.دکتر عسکری به دلیل اینکه رئیس بزرگ ترین و اصلی ترین رســانه کشور است، قابلیت تحریم پیدا کرده و در لیست تحریم های جدید آمریکا علیه ایران قرار گرفته است. دکتر عسکری به عنوان رئیس رسانه ملی در ردیف مسئولان ارشد کشور قرار دارد و به همین دلیل در لیست تحریم های جدید آمریکا علیه ایران قرار گرفته اســت و با توجه به خوی و خصلت آمریکایی ها و تحریم های گسترده مسئولان کشور از سوی ایالات متحده، تحریم رئیس رسانه ملی در شرایط فعلی رخداد عجیب و غیر منتظره ای به نظر نمی رسد. آمریکا در حوزه های مختلف درگیر مشکلات مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و بر همین اساس روز به روز به سمت افول و فروپاشی گام برمی دارد و اتخاذ سیاست های تحریمی علیه کشورهای مختلف و همچنین مسئولان آن ها مؤید این موضوع است.

واهمه آمریکا از اثرگذاری جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی

محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس آمریکایی ها از گذشته تاکنون در سطح بین المللی، اهداف نامشروعی را برای خود تعریف کرده اند و در دوره ریاست جمهوری ترامــپ نیز به صراحت این اهداف را دنبال می کنند و تحریم رئیس رسانه ملی نیز یکیا ز برنامه هایا یالات متحده برای مقابله با جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی و اثرگذاری آن در سطح منطقه و جهان محسوب می شود. باید موضع رسمی رسانه ملی در برابر تحریم اخیر رئیس سازمان صداوسیما، ایستادگی و پاسخ درخور به اینگونه رفتارهای دولت آمریکا باشد. باید با تقویت فعالیت های معاونت برون مرزی و شــبکه های «العالم»، «پرس تی وی»، «الکوثر» و... در راستای روشنگری میان جوانان به ویژه جوانان کشورهای عرب منطقه غرب آســیا و همچنین ترویج بیداری اسلامی در میان جوانان سایر کشورهای دنیا، گام های اساسی و محکم برداشته شود.

اذعان آمریکا به شکست
سیدجعفر قنادباشی کارشناس و تحلیلگر ارشد و مسائل بین الملل نگاهی به روند تحریم شــخصیت های  ساله 40سیاسی و نظامی کشور در دوران انقلاب اسلامی و فهرســت آن ها از سوی  ً دولت آمریکا نشان می دهد که غرب معمولا شــخصیت های مؤثر در روند پیشــرفت و اقتدار کشور را هدف قرار می دهد؛ شخصیت هایی که در حال حاضر در تعیین سرنوشت کشور بسیار اثرگذار هستند. در حال حاضر در دوران جنگ رسانه ای به سر می بریم و اقتصاد، بخش مهمی از این جنگ را تشکیل می دهد. رسانه ملی سهم مضاعفی در نبردی که آمریکایی ها بر کشور تحمیل کردند دارد و بر همین اســاس، رئیس رسانه ملی به عنوان رأس و فرمانده رسانه های جبهه مقاومت در این نبرد، نقش بسیار مهم و اثرگذاری برعهده دارد. این  تحریم نشانگر اذعان و اعتراف آن ها به نقش کلیدی و بازدارندگی رســانه ملی در برابر تهاجم فرهنگی و اقتصادی غرب است. یکی از دلایل مهم تحریم دکتر عسکری از سوی آمریکا، اعتراف دشمن به شکســت در جنگ رسانه ای و محقق نشدن اهداف آن ها در سطح منطقه غرب آسیاســت. دشمن درصدد براندازی از طریق فعالیت های فرهنگی و رســانه ای است و بر همین اساس رسانه ملی یکی از ارکان مهم دفاعی کشور در برابر فعالیت های رسانه ای جبهه استکبار محسوب می شود. در عرصه جنگ نرم و عملیات روانی غرب علیه کشورمان، نقش رسانه ملی برای خلق حضور همیشگی مردم در صحنه، بســیار مهم و اثرگذار اســت و باید در راستای تقویت آن گام برداریم. دکتر عســکری شخصیت ممتازی است که در طول دو ســال گذشــته توانمندی های خود را در رسانه ملی به منصه ظهور رســانده و خوشبختانه در طول دو سال گذشته، معاونت برون مرزی و رسانه های بین المللی رسانه ملی از جمله «پرس تی وی» و «العالم» در راســتای مقابله با زیاده خوای های غرب، در سطح منطقه و جهان خوش درخشیده اند.

 

سمیه قاسمعلی

48574